Donation

Help us to pay our server!
(: Consider a donation :)Social Media

  • Facebook
  • Google+

Currently Online

Latest Posts

TranslationDictionarySlovak

Archived Translation dictionary: English to Slovak

Contents have been moved to the Transifex glossary - please continue working there.

This dictionary may help you to translate frequently used words of Widelands (names of wares, workers, buildings and other words) in a consistent way.

Main Page: TranslationDictionary

Table of contents:

! ! ! Before editing this article please read the wiki page TranslationDictionary, especially the paragraphs About and How to use.

In the notes, it is mentioned in which tribe this word is used (Barbarians, Empire, Atlanteans). If the ware/worker/building (english name) exists in more than one tribe, be careful if the translation is the same for the different tribes. If there are different translations for different tribes, please list them all in the notes.

Wares

English Slovak Notes
Raw Stone surový kameň B
Stones kamene E
Stone kameň A
Log kmeň (stromu) B, E, A
Blackwood upravené drevo B
Wood drevo E
Planks dosky A
Grout malta B
Flax ľan B
Thatch Reed trstina B
Wool vlna E
Cloth látka B, E
Spideryarn pavúčie vlákno A
Spidercloth pavúčia látka A
Fish ryba B, E, A
Smoked Fish údená ryba A
Meat mäso B, E, A
Smoked Meat údené mäso A
Water Voda B, E, A
Wheat pšenica B, E
Flour múka E
Corn kukurica A
Cornflour kukuričná múka A
Blackroot čierny koreň A
Blackroot Flour čiernokoreňová múka A
Pitta Bread pita B
Bread chlieb E, A
Beer pivo B, E
Strong Beer silné pivo B
Grape hrozno E
Wine víno E
Ration prídel B, E
Snack desiata B
Meal obed B, E
Marble mramor E
Marble Column mramorový stĺp E
Quartz kremeň A
Diamond diamant A
Coal uhlie B, E, A
Iron Ore železná ruda B, E, A
Iron železo B, E, A
Gold Ore zlatá ruda B, E, A
Gold zlato B, E, A
Pick krompáč B, E, A
Ax sekera B, E
Saw píla E, A
Shovel lopata B, E, A
Hammer kladivo B, E, A
Milking Tongs kliešte na dojenie A
Fishing Rod rybárska udica B, E
Fishing Net rybárska sieť A
Buckets vedrá A
Hunting Spear lovecký oštep B, E
Hunting Bow lovecký luk A
Hook Pole tyč s hákom A
Scythe kosa B, E, A
Peel pekárska lopata B, E
Basket kôš E
Kitchen Tools kuchynské nástroje B, E
Baking Tray pekáč A
Fire Tongs kliešte na uhlie B, E, A
Sharp Ax ostrá sekera B
Broad Ax široká sekera B
Bronze Ax bronzová sekera B
Battle Ax bojová sekera B
Warrior’s Ax bojovnícka sekera B
Wood Lance drevená kopija E
Lance kopija E
Advanced Lance vylepšená kopija E
Heavy Lance ťažká kopija E
War-Lance vojenská kopija E
Light Trident ľahký trojzubec A
Long Trident dlhý trojzubec A
Steel Trident oceľový trojzubec A
Double Trident dvojitý trojzubec A
Heavy Double Trident ťažký dvojitý trojzubec A
Helmet helma B, E
Mask maska B
War Helmet vojenská helma B
Armour zbroj E
Chain Armour krúžková zbroj E
Plate-Armour plechová zbroj E
Steel Shield oceľový štít A
Advanced Shield vylepšený štít A
Tabard kabátec A
Gold Yarn zlatá priadza A
Golden Tabard zlatý kabátec A

Workers

English Slovak Notes
Carrier nosič B, E, A
Ox vôl B
Cattle Breeder chovateľ dobytka B
Donkey osol E
Donkey Breeder chovateľ oslov E
Horse kôň A
Horse Breeder chovateľ koní A
Stonemason kamenár B, E
Stonecutter kamenár A
Lumberjack drevorubač B, E
Woodcutter drevorubač A
Sawyer piliar A
Ranger lesník B
Forester horár E, A
Builder stavbár B, E, A
Lime-Burner vápenník B
Gardener záhradník B
Shepherd pastier E
Spiderbreeder chovateľ pavúkov A
Weaver tkáč B, E, A
Fisher rybár B, E, A
Fish Breeder rybnikár A
Hunter lovec B, E, A
Gamekeeper hájnik B
Smoker údenár A
Farmer farmár B, E, A
Blackroot Farmer pestovateľ čiernych koreňov A
Miller mlynár E, A
Baker pekár B, E, A
Brewer pivovarník B, E
Master Brewer pivovarnícky majster B
Pig Breeder chovateľ ošípaných E
Vine Farmer vinohradník E
Innkeeper krčmár B, E
Geologist geológ B, E, A
Miner baník B, E, A
Chief Miner hlavný baník B
Master Miner banský majster B, E
Burner uhliar B, E, A
Smelter tavič B, E, A
Blacksmith kováč B
Master Blacksmith kováčsky majster B
Toolsmith kováč nástrojov E, A
Soldier vojak B, E, A
Trainer cvičiteľ B, E, A
Weaponsmith kováč zbraní E, A
Helmsmith kováč heliem B
Armoursmith kováč zbrojí E, A
Scout prieskumník B, E, A

Buildings

English Slovak Notes
Headquarters základňa B, E, A
Quarry kameňolom B, E, A
Lumberjack's Hut drevorubačská chatrč B
Lumberjack's House drevorubačský dom E
Woodcutter's House drevorubačský dom A
Ranger's Hut lesnícka chatrč B
Forester's House horáreň E, A
Gold Spinning Mill pradiareň zlata A
Fisher's Hut rybárska chatrč B
Fisher's House rybársky dom E, A
Fish Breeder's House rybnikársky dom A
Hunter's Hut lovecká chatrč B
Hunter's House lovecký dom E, A
Gamekeeper's Hut hájnická chatrč B
Well studňa B, E, A
Scout's Hut prieskumnícka chatrč B
Scout's House prieskumnícky dom E, A
Barracks kasárne E
Sentry strážnica B, E
Guardhouse strážnica A
Small Tower malá veža A
Warehouse sklad B, E, A
Stonemason's House kamenársky dom E
Sawmill píla E, A
Wood Hardener sušiareň dreva B
Lime Kiln vápenka B
Reed Yard trstinová záhrada B
Smokery udiareň A
Mill mlyn E, A
Bakery pekáreň B, E, A
Micro Brewery mikropivovar B
Brewery pivovar B, E
Vineyard vinohrad E
Winery vinársky závod E
Tavern krčma B, E
Inn hostinec B
Big Inn veľký hostinec B
Charcoal Kiln uhliarska pec B, E, A
Smelting Works taviareň B, E, A
Metal Workshop kovodielňa B
Toolsmithy vyhňa na nástroje E, A
Weapon Smithy vyhňa na zbrane A
Armor Smithy vyhňa na zbroje E, A
Axfactory továreň na sekery B
War Mill vojenský závod B
Stronghold bašta B
Barrier hradba B, E
Donjon donžon B
Tower veža E
Outpost pozorovatelňa E
Guardhall strážna hala A
Tower veža A
High Tower vysoká veža A
Dungeon kobka A
Cattle Farm kravín B
Donkey Farm oslia farma E
Horse Farm stajňa A
Sheepfarm ovčia farma E
Spiderfarm pavúčia farma A
Weaving Mill tkáčovňa B, E, A
Piggery chliev E
Farm farma B, E, A
Blackroot Farm Čiernokoreňová farma A
Weaponsmithy vyhňa na zbrane E
Helmsmithy vyhňa na helmy B
Fortress pevnosť B, E
Castle hrad E, A
Citadel citadela B
Arena aréna E
Battle Arena zápasnícka aréna B
Trainingscamp výcvikový tábor B, E
Labyrinth labyrint A
Granite Mine žulový lom B
Marble Mine mramorový lom E
Crystal Mine kryštálový lom A
Coal Mine uhoľná baňa B, E, A
Iron Mine železnorudná baňa B, E, A
Gold Mine zlatá baňa B, E, A
Deep ... Mine hlbinná ... baňa B, E
Deeper ... Mine hlbočizná ... baňa B, E
English Slovak Notes
Options Možnosti
Statistics Štatistiky
Main Menu Hlavné menu
General Statistics Všeobecná štatistika
Land Územie
Productivity Produktivita
Military Vojsko
Ware Statistics Štatistika výrobkov
Building Statistics Štatistika budov
Stock Zásoby
Minimap Minimapa
Buildhelp Pomoc pri stavaní
Ware help O výrobkoch
Messages Správy
Inbox Schránka
Archive Archív
Help Pomoc

Other words

English Slovak Notes
ware tovar/výrobok
worker pracovník/robotník
building budova/stavba
Barbarians barbari
Empire impérium
Atlanteans Atlantíďania
player hráč
window okno
button tlačidlo
road cesta
flag vlajka
resources zdroje
construction site stavenisko
Workarea pracovná plocha
Citadel village Dedina s pevnosťou (Typ hry na začiatku)
map mapa
back späť
Collectors Zberatelia (Typ hry)
Territorial Lord Vládca území (Typ hry)
Wood Gnome Lesný škriatok (Typ hry)
Endless Game Nekonečná hra (Typ hry)
Autocrat Samovládca (Typ hry)
Upgrade vylepšenie (vojak)
Level úroveň (vojak)
Health zdravie (vojak)
Attack útok (vojak)
Defense obrana (vojak)
Evade uhýbanie (vojak)
Destroy ničenie (vojak)
Client klient